Første fagskoleklasse i biopati uteksaminert

Våren 2013 fikk Tunsberg Medisinske Skole fagskolegodkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for vår utdanning i biopati. Nå i juni hadde klassen som startet høsten 2013 sin avsluttende eksamen.

Det å få godkjenning fra NOKUT var en stor seier etter mye jobbing over flere år. Godkjenningen resulterte blant annet i at våre studenter kunne få studielån fra Statens Lånekasse og 120 fagskolepoeng etter endt utdanning – og ikke minst mener vi, en økt kvalitet i utdanningen.

2013-klassen

Øverst fra venstre: Hiwa Majid Rashid, Gunhild Stølan Borch, Line Berg-Pettersen, Tove Riise Grastveit, Inger Hilde Nilsen og Marianne Aase. Nederst fra venstre: Tina Thorvaldsen, Thorunn Vigfusdottir og Elisabeth Hægeland Reynolds. Lærer Fride Aasen til høyre i bildet.

Hva er forskjellen på skoler med og uten NOKUT-godkjenning?

En av kravene for å bli godkjent av NOKUT er at alle emnene (delfagene) studiet består av, må ha en nøye beskrivelse av kunnskap-, ferdighets- og kompetansemål. Denne beskrivelsen skal avspeile nivået på utdanningen og beskrives i fagets studieplan. Der skal det også stå hvordan undervisningen gjennomføres i forhold til antall timer klasseromsundervisning, selvstudie og/eller kollokviegrupper, nettundervisning osv. I tillegg skal alle arbeidskrav studenten må innfri beskrives, samt hvordan emnet vurderes (eksamensform).

På denne måten får studenten helt fra starten av, en god oversikt over hva studiet inneholder og hva som forventes av arbeidsinnsats.

Gjennom hele studiet skal også studenter og lærere evaluere undervisning, pensum og litteratur – for å opprettholde skolens og studiets kvalitetssikring.

Det ligger mye arbeid bak et NOKUT-godkjent studie, og det var med stolthet vi tok imot studenter høsten 2013. Mange synes nok at 4 år er lang tid å studere, men når siste året er på hell, er det mange som lurer på hvor tiden ble av. Tiden har gått fort. I den tiden studentene har studert, har de tilegnet seg, ikke bare en god faglig kompetanse, men også fått et nytt miljø med gode venner og fremtidige kolleger.

I tillegg til det rent faglige vil en NOKUT-godkjenning også sikre at skolens styringssystemer og kvalitetssikring er ivaretatt. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men er veldig viktig for å sikre at studentene får den utdanningen de har krav på. Selv om det kun er biopati som er godkjent bruker vi de samme metoder, kvalitetssikring og krav på alle våre utdanninger og kurs.

Hva er biopati?

Studiet består av mange interessant fag og en stigende læringskurve gjennom hele studiet som gjør studentene i stand til å anvende stoffet i økende grad. De obligatoriske fagene for å bli medlem av for eksempel NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon), slik som grunnmedisin og naturmedisinsk grunnutdanning, er inkludert i studiet det første 2 årene. VEKS det siste året.

Første faget i studiet er Naturmedisinsk filosofi. Her lærer studentene om de tradisjonelle naturmedisinske tankemodellene og hypotesene som ligger til grunn for de klassiske naturmedisinske behandlingsmetodene, inkludert biologisk medisin. Det er her teoriene og den naturmedisinske måten å tenke på – blir grunnlagt. Så kommer fagene på rekke og rad:

 • Kost og ernæring
 • Urtemedisin
 • Immunterapi/symbioseterapi med mørkefeltsmikroskopi, Polysantest og koagulert blodtest
 • Irisanalyse
 • Fotsoneterapi
 • Øreakupunktur

4de året starter praksis med emnet Biopatisk strategi og intern- og ekstern klinisk praksis. I intern klinisk praksis har studentene pasienter på skolen med veileder tilstede, og i ekstern klinisk praksis har de pasienter i egen regi og leverer praksisrapporter som skal godkjennes før den siste avsluttende eksamen.

VEKS og klinikkdrift er også emner det siste året. Innen VEKS får de blant lære om vitenskapsteorier, medisinsk etikk og kommunikasjon mellom terapeut og pasient. I klinikkdrift fokuseres det på det praktiske aspektet vedrørende det å åpne klinikk. I det store og hele er dette en omfattende og gjennomarbeidet utdanning som skal gjøre studentene rede for å starte egen praksis.

Vi har spurt 3 av studentene om hvordan det har vært å studere hos Tunsberg Medisinske Skole, Inger Hilde Nilsen fra Tønsberg, Hiwa Majid Rashid fra Suleimania i Kurdistan (Nord-Irak) og Tove Riise-Grastveit fra Stord.

Hvordan har det vært å studere ved Tunsberg Medisinske Skole?

Inger Hilde: Det har vært veldig interessant og givende å studere ved TMS. Skolen har en moderne og oppdatert digital nettskole som fungerer utrolig bra. Der har vi alt pensum tilgjengelig, oppgaver og studieveiledninger i tillegg til mye ekstrastoff som relevant forskning, fordypningslitteratur m.m. Nettskolen er også meget enkel å bruke. Vi har eget forum hvor vi kan stille spørsmål og diskutere ting, noe som har vært nyttig. Jeg synes lærerne har vært flinke til å besvare spørsmål på forum og kommer raskt med tilbakemeldinger.

Selve klasseromsundervisningen på skolen har vært gjennomsnittlig en helg i måneden og har stort sett vært veldig bra og nyttig. Selv om man kan lese seg til mye på nettskolen, er det nyttig å komme sammen og få en dypere forståelse for stoffet.

Tove: Greit å ha tilgang til alt pensum på nett og det var enkelt og oversiktlig å finne fram. På forum så kunne ein stille spørsmål og få raskt svar på det ein lurte på både av lærarar og medstudentar.

Hiwa: Studiet ved TMS har vært veldig bra tilrettelagt på den måten at alt det stoffet som vi skal kunne, ligger tilgjengelig for oss på nettskolen. Dette, i tillegg til at lærerne hele tiden er tilgjengelig (via forum og epost), gjør at det har vært greit å følge studieprogresjonen. Jeg føler at lærerne og skolen har fulgt meg spesielt godt opp, siden jeg har hatt litt utfordringer språkmessig. Det var heller ikke så enkelt å være 100 % i arbeid samtidig med studier. Jeg er utdannet landmåler fra mitt eget land (Kurdistan i Nord-Irak), så faget var helt nytt for meg. Jeg slet mye i starten. Etter min mening, må man ha både mot og sterk pågangsvilje for å klare dette som fremmedspråklig.

Kan du trekke frem noen av studiets fag som du synes har vært spesielt interessante?

Inger Hilde: Alle fagene har vært interessante og til sammen gitt en fin helhet. En helhet som søker å finne den bakenforliggende årsak til helseplager i stedet for bare å fokusere på enkeltsymptomer, slik vestlig medisin ofte gjør. Jeg synes spesielt kost og ernæring, irisanalyse og øreakupunktur har vært spennende fag.

Tove: Som utdanna sjukepleiar så var mykje av dette pensumet nytt for meg og det meste synes eg var interessant. Da å kombinere kunnskapen frå skulemedisin med naturmedisin ser eg er veldig nyttig. Eg har likt alt og ser at ein må ha kunnskap om alle faga som me har hatt for å få ein heilskap. Eg er veldig glad og stilt stolt for at eg har tatt denne utdanning.

Hiwa: Det å ha fått en helhetlig forståelse for faget naturmedisin og biopati, har vært veldig nyttig og interessant. Det at alt henger sammen. Ellers synes jeg kost og ernæring er veldig spennende. Jeg ser at mange av mine venner og bekjente som kommer fra andre land, spiser helt feil i forhold til det de bør. Noe som gir dem mange unødvendige helseplager. Dette er noe jeg kunne tenke meg å fokusere på i fremtiden.

 

Har du fått mange gode venner i løpet av studietiden?

Inger Hilde: I min klasse har miljøet vært svært godt og alle har vært faglig engasjerte. Jeg har fått mange gode venner i klassen som jeg kommer til å holde kontakten med i fremtiden.

Tove: Skulemiljøet synes eg har vært veldig bra. Eg som har måtte overnatta på hotell har fått god kontakt særlig med dei andre som og har overnatta på hotell. Me har hatt mange gode diskusjonar, delt mykje erfaringar gått ut å ete saman og hatt det kjekt saman.

Hiwa: I starten var det mye for meg å sette seg inn i. Ikke bare stoffet og måten å studere på, men også et helt nytt og fremmed miljø med mennesker jeg ikke kjente fra før. Jeg ble imidlertid tatt godt imot i klassen, jeg er jo den eneste mannen blant mange hyggelige kvinner. Jeg har fått mye hjelp og støtte av de andre i klassen. Alle lærerne har også vært imøtekommende og behjelpelig. Alt dette har gjort studietiden og arbeidskravene lettere. Vi har hatt mye hygge og glede i studietiden, og jeg kommer garantert til å savne det!

 

Føler du at studiet har gitt deg god kompetanse til å starte egen praksis som biopat?

Inger Hilde: Studiet har gitt meg et godt grunnlag for å starte min egen praksis. Jeg jobber nå som sykepleier og kommer i starten til å kombinere begge utdanningene mine. Drømmen er å kunne bruke all tiden på biopatien. Jeg ser at det kan være svært nyttig å ha en sykepleierutdannelse – også i min jobb som biopat. Det å ha et godt faglig grunnlag innen grunnmedisin er viktig når man skal behandle og gi råd til andre mennesker.

Tove: Ja det føler eg. Eg har allereie hatt fleire klientar til biopatisk konsultasjon og føler det går veldig bra, klientane er vertfall fornøgd.

Hiwa: Selvsagt, uten tvil!

 

Har naturmedisinske fag som biopati en plass i fremtiden tror du?

Inger Hilde: Jeg håper at biopati kommer til å spille en større rolle i fremtiden. I en fremtid med økende antibiotika-resistens og problemer med å behandle vanlige infeksjoner, håper jeg at flere får øyene opp for å behandle sykdom på en mer naturlig og helhetlig måte, enn det helsevesenet gjør i dag. Biopatien kan bidra til dette. Innen biopatien fokuseres det også på at klienten må bidra selv til å få bedre helse gjennom varig endring av livsstil og kosthold. Dette tror jeg er viktig.

Tove: Eg som har jobba på medisinsk poliklinikk ser kor mange pasientar som kommer til undersøking som dei ikkje finner noko feil på. Dei blir overlatt til seg sjølv med utsegn om at for eksempel IBS (irritabel tarm) må ein berre leva med. Her kan me biopater gjera ein god jobb med å hjelpa dei til ein betre livskvalitet. Det kosthaldet som blir anbefalt no fra det offentlige, med meir plantebaserte fett (omega 6) og mindre metta fett kan også gje meir betennelse og infeksjonar. Det er viktig å få fram viktigheita av balansert kost med gode vitaminer og mineralar, sunne fettsyrer (og de metta fettsyrerene) og ren giftfri mat som er nyttig for de gode tarmbakteriene. Antibiotika-resistent Antibiotikaresistens og resistente bakteriar er og eit område som blir viktig for biopater og hjelpe til for å unngå å utvikle. Kostholdsveiledning blir ein viktig ting i vårt arbeid.

Hiwa: Biopati er et helhetlig behandlingssystem som kan påvirke helsen til mange mennesker. Behandlingsmetoden er god og trygg ved behandling av ufarlige infeksjoner, og vil kunne bidra til minsket bruk av antibiotika. Noe som er i tråd med det myndighetenes ønsker. Det at biopati kan redusere bruken av antibiotika, vil da redusere fremveksten av antibiotika-resistens. Siden vi også anbefaler økologisk mat og produkter, vil det påvirke det miljøet vi lever i. Alt dette vil kunne påvirke våre vaner og forståelse av økosystemet og matproduksjon i fremtiden.

Vi ønsker hele klassen en flott fremtid som naturterapeuter!

Fride Aasen
Hovedlærer biopatistudiet Tunsberg Medisinske Skole

Les også: Noe er i ferd med å skje

 

 

 

 

 

Biopater på studietur til Baden-Baden

Det er 50 år siden «der Medizinische Woche» (Med-Woche) ble arrangert for første gang i Baden-Baden, en sjarmerende, liten by beliggende nord i Schwarzwald i Tyskland. Med-Woche har vokst til å bli en av de største legekongresser i Europa innen komplementær medisin, og arrangeres i slutten av oktober hvert år.

Som vanlig var det en god blanding av kurs, foredrag og utstillere. Hundrevis av utstillere over fire store etasjer i Baden-Badens nydelige kongresshus. Hit kommer leger, forskere og naturterapeuter fra hele verden for oppdatering, etterutdanning eller bare for å se hva som rører seg i tiden.

bildetekst

Her finnes utstillere innen urtemedisin, kosttilskudd, medisinske sopper, hudpleiemidler, detox (som tilskudd og behandlingsmetode), tarmskyllingsapparater, ozonbehandling, samt utfyllende bokhandel både på tysk og engelsk – og mye mer.

Continue reading →

Friske bør ikke ta influensavaksine

Friske bør ikke ta influensavaksine

Friske bør ikke ta influensavaksine

Naturmedisin har alltid ment at det å ha forkjølelse og/eller influensa styrker immunforsvaret.  Når vi er syke vil kroppen benytte flere ulike mekanismer for å stoppe infeksjonen, og i tillegg lære seg å beskytte seg mot nye angrep i fremtiden. I naturmedisinen er det viktig å støtte kroppens egne naturlige mekanismer.

Ny forskning er nå i ferd med å bekrefte dette
Takker du ja til influensavaksine hvert år, takker du samtidig nei til å utvikle bredere immunitet mot senere influensavirus. Det kan få alvorlig følger, mener forskere. Bakgrunnen for dette synet er ny forskning som blant annet andre forfatter av kronikken, Svenn-Erik Mamelund, står bak (1,2).

– Forfatterne peker på noen interessante observasjoner som taler for at friske personer bør gjennomleve influensasykdom for å oppnå sterkere cellulær immunitet, og dermed være bedre beskyttet mot senere influensasykdom.

Forskning har nå antydet at barn som regelmessig ble vaksinert mot sesonginfluensa, kunne bli hindret i å utvikle en naturlig immunitet og derfor ville være mer utsatt for et alvorlig forløp ved senere pandemier (3).

Les mer:

 1. http://tidsskriftet.no/Innhold/Nyheter/2013/November/Friske-boer-ikke-ta-influensavaksine
 2. http://tidsskriftet.no/article/3106841
 3. Bodewes R, Kreijtz JHCM, Rimmelzwaan GF. Yearly influenza vaccinations: a double-edged sword? Lancet Infect Dis 2009; 9: 784 – 8. [PubMed] [CrossRef]

Forskning bekrefter biopatiens teorier

Ny forskning bekrefter stadig mer av biopatiens teorier.

Ny forskning bekrefter stadig mer av biopatiens teorier

Biopati er et naturmedisinsk analyse- og behandlingssystem med sterkt fokus på regulering av immunsystemet.  Dette systemet er viktig i kroppens forsvar mot mange typer sykdommer, alt fra infeksjoner, inflammasjoner (gikt, reumatisme) og autoimmune sykdommer. Nyere forskning viser at listen over lidelser og sykdommer hvor man nå finner en forbindelse til immunsystemet, bare vokser.

Mange av de bakteriene som naturlig er til stede på kroppens hud og slimhinner, er en del av vårt naturlige forsvar. Innen biopatien kaller vi det positive forholdet mellom disse gode hjelperne og kroppen vår – for symbiose.

Symbiose betyr at to eller flere arter er avhengig av hverandre for å overleve. Biopati, eller biologisk medisin ser på dette som så viktig at en av våre viktigste behandlingsmetoder kalles symbioseterapi. Reguleringen av forholdet mellom kroppen selv og alle dens bakterier ser vi på som grunnleggende for en hver naturlig terapi.

Det er styrkende og oppløftende for biopater når forskning nå i stadig større grad bekrefter våre teorier. Forskere ved University of California (UCLA) har for første gang vist at bakterier i mat kan påvirke hjernefunksjonen hos mennesker.

Les artikkelen her: http://www.forskning.no/artikler/2013/mai/358320

Les mer om fagskoleutdanning i biopati

Fagskoleutdanning i biopati godkjent av NOKUT

Pressemelding, Tønsberg 5. april 2013

Den 3. april ble Tunsberg Medisinske Skole godkjent av NOKUT som fagskole. Studiet som nå er godkjent, er vår 4-årige deltidsutdanning i biopati ved avdeling for naturmedisin i Asker.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Skolens lokaler i Asker

Bilde fra skolens lokaler i Asker. Her har studentene tilgang til resepsjon, flere behandlingsrom, et godt utstyrt laboratorium, kjøkken, pauserom og bibliotek i tillegg til klasserom.

Arbeidet med å utforme søknaden startet tidlig i 2009 og ble sendt inn 15. februar 2012. Vi valgte å bruke lang tid på prosessen og gjøre et grundig arbeid. På denne måten ville vi kunne utvikle skolen som organisasjon parallelt med utformingen av søknaden. Samtidig ga det en mulighet til å få alle ansatte involvert i arbeidet.

Søknadsprosessen bestod av to hoveddeler, først en administrativ vurdering og dernest en sakkyndig vurdering. I den administrative vurderingen gikk NOKUT  gjennom skolens kvalitetssikringssystem, styringsordning og reglement. Etter at denne delen ble godkjent, ble søknaden oversendt en sakkyndig komité som vurderte utdanningen etter 18 ulike kriterier som NOKUT krever oppfylt.

I løpet av søknadsprosessen fikk skolen nye muligheter til å forbedre blant annet styringssystemer, kvaliteten på undervisningen og det faglige innholdet i studiet. Resultatet av dialogen med NOKUT har vært at utdanningen nå er bedre tilpasset for samfunnets behov og at studentenes rettigheter er bedre sikret. NOKUTs godkjenning betyr en økt profesjonalisering av utdanning innen naturmedisin i Norge.

Hvilken betydning har godkjenningen for TMS og studentene?

 • Økt profesjonalisering av naturmedisinutdanningen, noe som igjen vil gi enda dyktigere naturterapeuter.

 • Sikring av studentenes rettigheter.

 • Enklere prosess for å godkjenne nye studier i framtiden.

 • Biopatistudiet blir nå godkjent for lån/stipend i Lånekassen.

 • Studenter ved andre studier ved skolen vil også ha nytte av dette arbeidet, siden vi har valgt å la endringene gjelde for alle våre tilbud. Dette gjelder f.eks. reglement og fokus på kvalitet i utdanningene.

Hva er en fagskoleutdanning?
En fagskoleutdanning er yrkesrettet og bygger på videregående opplæring. Etter fullført utdanning skal studentene ha en kompetanse som kan brukes i arbeidslivet uten ytterligere opplæring. Studiet varer opp til to år på full tid. Det som skiller fagskoler fra annen høyere utdanning, er at en fagskoler ikke behøver å være forskningsbasert og at den er mer praktisk rettet.

Hva er biopati?
Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin som er basert på tradisjonell naturmedisin, orientalsk og vestlig medisin. Et viktig grunnlag for biopatien er å kombinere det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati kalles også biologisk medisin og har etablert en sterk posisjon som en innovativ behandlingsmetode i løpet av de siste årene.

Les mer om biopati her: http://www.tunmed.no/pages/studie.asp?id=150